જાન્યુઆરી ૨૩

તારીખ

૨૩ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૨૩મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૪૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો