ભારતના વિદેશ પ્રધાન

વિદેશમંત્રી

ભારતના વિદેશ પ્રધાન ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલયના વડા છે.

સંદર્ભફેરફાર કરો