૨૪ માર્ચનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૮૩મો(લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૮૪મો) દિવસ છે.

૨૪ માર્ચના દિવસે બનેલા મહત્વના બનાવોફેરફાર કરો

  • ઇ.સ. ૧૮૮૨ના વર્ષમાં ૨૪ માર્ચના દિવસે ડો. રોબર્ટ કોચ નામના તબીબે સૌ પ્રથમ ક્ષય રોગનાં જંતુઓ શોધી કાઢ્યા હતા.

૨૪ માર્ચના દિવસે જન્મેલા મહાનુભાવોફેરફાર કરો

૨૪ માર્ચના દિવસે અવસાન પામેલા મહાનુભાવોફેરફાર કરો