મેશ્વો નદી

ગુજરાત, ભારતમાં આવેલી નદી

મેશ્વો નદી સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા શામળાજી પાસેથી વહે છે. આ નદી સાબરમતી નદીની ઉપનદી છે. આ નદી પર શામળાજી પાસે મેશ્વો જળાશય યોજનાના નામથી બંધ બાંધવામાં આવ્યો છે.

મેશ્વો નદી
નદી
દેશ ભારત
રાજ્ય ગુજરાત

મેશ્વો નદીના કાંઠા પર આવેલાં ગામોફેરફાર કરો