૧૩ મેનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૩૩મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૩૪મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૩૨ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો