સિંધી

સ્પષ્ટતા પાનું

સિંધી શબ્દ એક કરતા વધુ અર્થમાં વાપરી શકાય છે, અને માટે આ શબ્દને સંલગ્ન એકથી વધુ લેખ હોઇ શકે: