૧૫મી ઓગસ્ટનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૨૭મો(લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૨૮મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૩૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓ ફેરફાર કરો

જન્મ ફેરફાર કરો

અવસાન ફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો