૧૫મી ઓગસ્ટનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૨૭મો(લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૨૮મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૩૮ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો