૧૮ જુલાઇનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૯૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૦૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૬૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો