ડિસેમ્બર ૨૪

તારીખ

૨૪ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૫૮મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૫૯મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૭ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

  • ૧૫૨૪ - યુરોપથી ભારત આવેલ પ્રથમ વહાણના કપ્તાન, સફળ અન્વેષક વાસ્કો દ ગામા

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો