આ લેખ વર્ષના દિવસ વિષેનો છે. આ દિવસે આવતા ગુજરાતના સ્થાપના દિવસ માટે જુઓ ગુજરાત દિન
૧ મેનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૨૧મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૧૨૨મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૪૪ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો