આ એવા સભ્યોની યાદી છે જેઓ અંગ્રેજી ભાષા જાણે છે અને અંગ્રેજી માતૃભાષાની જેમ બોલે છે.