ચૈત્ર

હિન્દુ તારિખિયાના એક મહિનાનું નામ

ચૈત્ર હિંદુ વૈદિક પંચાગ વિક્રમ સંવતનો છઠ્ઠો અને શક સંવતનો પ્રથમ મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં ફાગણ મહિનો હોય છે, જ્યારે વૈશાખ મહિનો આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.

વિક્રમ સંવતના તહેવારો

ફેરફાર કરો