જાન્યુઆરી ૧૧

તારીખ

૧૧ જાન્યુઆરી નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૧મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન પણ ૧૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૩૫૪ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો