આ શ્રેણીમાં ઓક્ટોબર માસનાં દિવસો અને ઘટનાઓનો સમાવેશ કરાયેલો છે.