શ્રેણી:ભારતના વિશ્વધરોહર સ્થળો

આ શ્રેણી ભારતના વિશ્વધરોહર સ્થળોની યાદી દર્શાવે છે.