ભીમદેવ સોલંકી

ઉપનામ (બણાવાટી ભીમ )

ભીમદેવ સોલંકી અથવા ભીમદેવ પ્રથમ સોલંકી વંશનો રાજા હતો જેનો જીવનકાળ ૧૦૨૨ થી ૧૦૬૩ની વચ્ચે હતો. તેના લગ્ન ઉદયમતી સાથે થયા હતા, જેણે રાજાની યાદમાં પાટણમાં રાણકી વાવ બંધાવી હતી.[૧]

ભીમદેવ સોલંકી
Predecessorમૂળરાજ સોલંકી
Successorકર્ણદેવ સોલંકી
Bornઇસ ૧૦૨૨
Diedઇસ ૧૦૬૩
ઉદયમતી
Issueકર્ણદેવ સોલંકી
વંશસોલંકી વંશ
Fatherમૂળરાજ સોલંકી
ભીમદેવ પ્રથમ દ્વારા બંધાયેલ મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર

તેણે મોઢેરાનું પ્રખ્યાત સૂર્ય મંદિર બંધાવ્યું. સોલંકી વંશના કુળ દેવી પ્રભાસ ખાતે સોમનાથમાં હતા. ભીમદેવના શાસન દરમિયાન મહમદ ગઝનીએ પવિત્ર સોમનાથ મંદિરનો નાશ કર્યો હતો.

તેના પછી તેનો પુત્ર કર્ણદેવ ગાદી પર આવ્યો હતો.

નોંધફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો