આ શ્રેણીમાં ઓગસ્ટ માસનાં દિવસો અને ઘટનાઓનો સમાવેશ કરાયેલો છે.