આ શ્રેણીમાં સપ્ટેમ્બર માસનાં દિવસો અને ઘટનાઓનો સમાવેશ કરાયેલો છે.