આ શ્રેણીમાં જાન્યુઆરી માસનાં દિવસો અને ઘટનાઓનો સમાવેશ કરાયેલો છે.