ક્ષેત્રફળ પ્રમાણે વિશ્વના દેશોની યાદી

ક્ષેત્રફળ પ્રમાણે દેશ

ક્ષેત્રફળ પ્રમાણે વિશ્વના દેશો ની યાદી છે.

ક્ષેત્રફળ પ્રમાણે દેશફેરફાર કરો

ક્રમ દેશ ક્ષેત્રફળ પૂરા ના ટકા
  રશિયા ૧૭,૦૯૮,૨૪૨ વિશ્વનો સૌથી મોટો દેશ.
  કેનેડા ૯,૯૮૪,૬૭૦ ૬.૭%
૩ / ૪
(વ્યાખ્યા મુજબ)
  ચીન ૯,૫૯૮,૦૯૪ ૯,૬૪૦,૮૨૧ ૬.૪%
૬.૫%
એશિયા નો બીજો સૌથી મોટો દેશ (રશિયા ના એશિયન ભાગ પછી).
3 / ૪
(વ્યાખ્યા મુજબ)
  અમેરિકા ૯,૬૨૯,૦૯૧ ૬.૫%
  બ્રાઝીલ ૮,૫૧૪,૮૭૭ ૫.૭% દક્ષીણ અમેરીકા નો સૌથી મોટો દેશ
  ઓસ્ટ્રેલિયા ૭,૬૯૨,૦૨૪ ૫.૨%
  ભારત ૩,૨૮૭,૨૬૩ ૨.૩% રશિયા અને ચીન પછી એશીયા નો ત્રીજો સૌથી મોટો દેશ
  આર્જન્ટીના ૨,૭૮૦,૪૦૦ ૨% દક્ષીણ અમેરીકા નો બીજો સૌથી મોટો દેશ.
  કઝાકિસ્તાન ૨,૭૨૪,૯૦૦ ૧.૮%
૧૦   સુદાન ૨,૫૦૫,૮૧૩ ૧.૭% આફ્રીકા નો સૌથી મોટો દેશ
૧૧   એલ્જીરિયા ૨,૩૮૧,૭૪૧ ૧.૬% આફ્રીકા નો બીજો સૌથી મોટો દેશ
૧૨   કોન્ગો ૨,૩૪૪,૮૫૮ ૧.૬% આફ્રીકા નો ત્રીજો સૌથી મોટો દેશ
૧૩   ગ્રીનલેન્ડ ૨,૧૬૬,૦૮૬ ૧.૫% ડેનમાર્ક નો પ્રદેશ
૧૪   સૌદી અરબ ૨,૦૦૦,૦૦૦ ૧.૪% મધ્ય પૂર્વ નો સૌથી મોટો દેશ
૧૫   મેક્સિકો ૧,૯૬૪,૩૭૫ ૧.૩%
૧૬   ઇન્ડોનેશિયા ૧,૯૦૪,૫૬૯ ૧.૩%
૧૭   લિબ્યા ૧,૭૫૯,૫૪૦ ૧.૨%
૧૮   ઈરાન ૧,૬૪૮,૧૯૫ ૧.૧% મધ્ય પૂર્વ નો બીજો સૌથી મોટો દેશ.
૧૯   મન્ગોલીયા ૧,૫૬૪,૧૦૦ ૧.૧%
૨૦   પેરુ ૧,૨૮૫,૨૧૬ ૦.૮૬%
૨૧   ચાડ ૧,૨૮૪,૦૦૦ ૦.૮૬%
૨૨   નાય્જર ૧,૨૬૭,૦૦૦ ૦.૮૫%
૨૩   અન્ગોલા ૧,૨૪૬,૭૦૦ ૦.૮૫%
૨૪   માલી ૧,૨૪૦,૧૯૨ ૦.૮૩%
૨૫   દક્ષિણ આફ્રીકા ૧,૨૨૧,૦૩૭ ૦.૮૨%
૨૬   કોલમ્બીયા ૧,૧૩૮,૯૧૪ ૦.૭૬%
૨૭   ઈથ્યોપિયા ૧,૧૦૪,૩૦૦ ૦.૭૪%
૨૮   બોલીવિયા ૧,૦૯૮,૫૮૧ ૦.૭૪%
૨૯   મૂરિતાનિયા ૧,૦૨૫,૫૨૦ ૦.૬૯%
૩૦   ઈજિપ્ટ ૧,૦૦૨,૦૦૦ ૦.૬૭%
૩૧   તાનઝાનિયા ૯૪૫,૦૮૭ ૦.૬૩%
૩૨   નાય્જીરિયા ૯૨૩,૭૬૮ ૦.૬૨%
33   વેનેઝુએલા ૯૧૨,૦૫૦ ૦.૬૧%
૩૪   નામીબિયા ૮૨૪,૨૯૨ ૦.૫૫%
૩૫   મોઝામ્બિક ૮૦૧,૫૯૦ ૦.૫૪%
૩૬   પાકિસ્તાન ૭૯૬,૦૯૫
૮૮૧,૯૧૨
૦.૫૩%
૦.૫૯%
જમ્મૂ અને કાશ્મીર છોડીને
જમ્મૂ અને કાશ્મીર ના પાકિસ્તાન દ્વારા નિયંત્રિત ભાગ ને ગણીને
૩૭   ટર્કી ૭૮૩,૫૬૨ ૦.૫૩%
૩૮   ચીલી ૭૫૬,૧૦૨ ૦.૫૧%
૩૯   ઝામ્બીયા ૭૫૨,૬૧૮ ૦.૫૧%
૪૦   મ્યાનમાર ૬૭૬,૫૭૮ ૦.૪૫%
૪૧   આફગાનિસ્તાન ૬૫૨,૦૯૦ ૦.૪૪%
૪૨   સોમાલિયા ૬૩૭,૬૫૭ ૦.૪૩%
૪૩   ફ્રાન્સ ૬૩૨,૭૬૦ ૦.૪૩%
૪૪ 22x20px મધ્ય આફ્રીકી ગણરાજ્ય ૬૨૨,૯૮૪ ૦.૪૨%
૪૫   યૂક્રેઇન ૬૦૩,૫૦૦ ૦.૪૧%
46   Madagascar 587,041 0.39%
47   Botswana 582,000 0.39%
48   Kenya 580,367 0.39%
49   Yemen 527,968 0.35% Includes Perim, Socotra, the former Yemen Arab Republic (YAR or North Yemen), and the former People's Democratic Republic of Yemen (PDRY or South Yemen).
50   Thailand 513,120 0.34%
51   Spain 505,992 0.34% Third largest in Europe, second largest in western Europe. Includes mainland Spain, the Balearic Islands and Canary Islands, as well as the Spanish possessions (Plazas de Soberanía) off the coast of Morocco (Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, and Peñón de Vélez de la Gomera), and Isla de Alborán almost midway between Morocco and Spain, all the latter being claimed by Morocco.
52   Turkmenistan 488,100 0.33%
53   Cameroon 475,442 0.32%
54   Papua New Guinea 462,840 0.31% Second largest country in Oceania.
55   Sweden 450,295[૧] 0.30% Figure from Statistics Sweden. The UN figure (531,794 km²) includes territorial seawater. Includes Gotland and Öland. Fourth largest all-European country, after Ukraine, France and Spain.
56   Uzbekistan 447,400 0.30% The larger of only two doubly landlocked countries in the world.
57   Morocco 446,550 0.30% Excluding Western Sahara.
58   Iraq 438,317 0.29%
59   Paraguay 406,752 0.27%
60   Zimbabwe 390,757 0.26%
61   Japan 377,915 0.25% Includes Ryukyu Islands (Nansei Islands), Daito Islands, Ogasawara Islands (Bonin Islands), Minami-Torishima (Marcus Island), Okino-Torishima and Volcano Islands (Kazan Islands); excludes the southern Kuril Islands.
62   Germany 357,022 0.24% Fourth largest country within the European Union after France, Sweden and Spain. Before the German reunification took place on 3 October 1990, Germany consisted of the former Federal Republic of Germany (FRG, West Germany) with 248,689 km² and the German Democratic Republic (GDR, East Germany) with 108,333 km².
63   Republic of the Congo 342,000 0.23%
64   Finland 338,145 0.23% Includes Åland Islands (1,552 km²).
65   Vietnam 331,689 0.22%
66   Malaysia 329,847 0.22%
67   Norway 323,802 0.22% Includes mainland Norway only; excludes the integral overseas areas of Svalbard and Jan Mayen (62,422 km²) and the dependency of Bouvet Island (49 km²) and the Antarctic dependency claims of Queen Maud Land (2,500,000 km²) and Peter I Island (243 km²).
68   Côte d'Ivoire 322,463 0.22%
69   Poland 312,685 0.21%
70   Oman 309,500 0.21%
71   Italy 301,318 0.20% Includes Sicily and Sardinia.
72   Philippines 300,000 0.20%
73   Ecuador 283,561 0.20% Includes Galápagos Islands.
74   Burkina Faso 274,222 0.18%
75   New Zealand 270,467 0.18% Includes Antipodes Islands, Auckland Islands, Bounty Islands, Campbell Island, Chatham Islands, and Kermadec Islands. Excludes Niue (260 km²), the Cook Islands (236 km²) and Tokelau (12 km²), as well as the Antarctic claim of Ross Dependency (450,000 km²). Third largest country in Oceania
76   Gabon 267,668 0.18%
77 Western Sahara 266,000 0.18% Administration is split between Morocco and the largely-unrecognized Sahrawi Arab Democratic Republic, both of which claim the entire territory (see Legal status of Western Sahara).
78   Guinea 245,857 0.17%
79   United Kingdom 242,900 0.16% Comprises the four countries of England (130,422 km²), Scotland (78,133 km²), Wales (20,779 km²), and Northern Ireland (13,576 km²).[૨] Excludes the three Crown dependencies (768 km²) and British Overseas Territories (1,742,857 km²)
80   Uganda 241,038 0.16%
81   Ghana 238,533 0.16%
82   Romania 238,391 0.16%
83   Laos 236,800 0.16%
84   Guyana 214,969 0.14%
85   Belarus 208,000 0.14% Second-largest landlocked country in Europe (after Kazakhstan).
86   Kyrgyzstan 199,951 0.13%
87   Senegal 196,722 0.13%
88   Syria 185,180
183,885
0.12%
0.12%
The higher figure includes the Golan Heights.
89   Cambodia 181,035 0.12%
90   Uruguay 176,215 0.12% Second smallest country in South America.
91   Suriname 163,820 0.11% Smallest country in South America.
92   Tunisia 163,610 0.11%
93   Nepal 147,181 0.10%
94   Bangladesh 143,998 0.10%
95   Tajikistan 143,100 0.10%
96   Greece 131,957 0.09%
97   North Korea 120,538 0.08%
98   Nicaragua 120,340 0.09% Excludes San Andrés y Providencia islands (disputed territories with Colombia). Nicaragua is the largest country in Central America.
99   Malawi 118,484 0.08%
100   Eritrea 117,600 0.08% Includes Badme region.
101   Benin 112,622 0.08%
102   Honduras 112,492 0.08%
103   Liberia 111,369 0.07%
104   Bulgaria 110,879 0.07%
105   Cuba 109,886 0.07% Largest and most populous country in the Caribbean
106   Guatemala 108,889 0.07%
107   Iceland 103,000 0.07%
108   South Korea 99,678 0.07% Official figure as of September 2008 is 100,032 km² [૩]
109   Hungary 93,028 0.06%
110   Portugal 92,090 0.06% Includes Azores and Madeira Islands.
111   Jordan 89,342 0.06%
112   Serbia 88,361 0.05% UN area figure includes   Kosovo, which has a total area of 10,887 km².[૪] Kosovo recently unilaterally declared itself independent to partial recognition; Serbia, Russia, China and others object. The area of Serbia without Kosovo is 77,474 km².[૫]
113   Azerbaijan 86,600 0.06% Includes the exclave of Nakhichevan Autonomous Republic and the Republic of Nagorno-Karabakh.
114   Austria 83,871 0.06%
115   United Arab Emirates 83,600 0.06%
116   Czech Republic 78,867 0.05%
117   Panama 75,517 0.05%
118   Sierra Leone 71,740 0.05%
119   Ireland 70,273 0.05%
120   Georgia 69,700 0.05% UN area figure includes the disputed territories of   Abkhazia and   South Ossetia, both of which are de facto independent from Georgia but whose independence has only been recognized by Russia and Nicaragua. The area of Abkhazia is 8,640 km² and that of South Ossetia is 3,900 km².[સંદર્ભ આપો]
121   Sri Lanka 65,610 0.04%
122   Lithuania 65,300 0.04%
123   Latvia 64,589 0.04%
124   Svalbard and Jan Mayen 62,422 0.04%
125   Togo 56,785 0.04%
126   Croatia 56,594 0.04%
127   Bosnia and Herzegovina 51,197 0.03%
128   Costa Rica 51,100 0.03% Includes Isla del Coco.
129   Slovakia 49,035 0.03%
130   Dominican Republic 48,310 0.03%
131   Estonia 45,228 0.03% Includes 1,520 islands in the Baltic Sea.
132   Denmark 43,094 0.03% Includes Denmark proper only; the entire Kingdom of Denmark, including Greenland and Faroe Islands covers 2,220,093 km² and would be 13th.
133   Netherlands 41,543 0.03% Includes the Netherlands proper only; the entire Kingdom of the Netherlands covers 42,437 km².
134   Switzerland 41,284 0.03% Includes state forests and communanzas (7.15 km²) - note that these are excluded by the UN Demographic Yearbook.
135   Bhutan 38,394 0.03%
136 ઢાંચો:Country data Republic of China Taiwan (Republic of China) 36,188[૬] 0.02% Includes only the territories under the control of the ROC, namely Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu.
137   Guinea-Bissau 36,125 0.02%
138   Moldova 33,851 0.02% Includes   Transnistria (Pridnestrovie).
139   Belgium 30,528 0.02%
140   Lesotho 30,355 0.02%
141   Armenia 29,743 0.02%
142   Solomon Islands 28,896 0.02%
143   Albania 28,748 0.02%
144   Equatorial Guinea 28,051 0.02%
145   Burundi 27,834 0.02%
146   Haiti 27,750 0.02%
147   Rwanda 26,338 0.02%
148   Republic of Macedonia 25,713 0.02%
149   Djibouti 23,200 0.02%
150   Belize 22,966 0.02%
151   El Salvador 21,041 0.01%
152   Israel 22,072 0.01% Including East Jerusalem and the Golan Heights; excluding the West Bank and Gaza Strip.
153   Slovenia 20,273 0.01%
154   New Caledonia 18,575 0.01% French dependency.
155   Fiji 18,274 0.01% Fourth largest country in Oceania (excluding French dependency New Caledonia).
156   Kuwait 17,818 0.01%
157   Swaziland 17,364 0.01%
158   East Timor 14,874 >0.01%
159   The Bahamas 13,943 >0.01%
160   Montenegro 13,812 >0.01%
161   Vanuatu 12,189 >0.01% Fifth largest country in Oceania (excluding French dependency New Caledonia).
162   Falkland Islands 12,173 >0.01% British Overseas Territory. Claimed by Argentina. Excludes South Georgia and the South Sandwich Islands.
163   Qatar 11,586 >0.01%
164   The Gambia 11,295 >0.01% Smallest country on continental Africa.
165   Jamaica 10,991 >0.01%
166   Lebanon 10,400 <0.01%
167   Cyprus 9,251 <0.01% Includes   Northern Cyprus (only recognized by Turkey) and Akrotiri and Dhekelia (British Sovereign Base Areas).
168   Puerto Rico 8,870 <0.01% Commonwealth of the United States.
169   Palestinian territories 6,020 <0.01% The figure consists of the West Bank and Gaza Strip.
170   Brunei 5,765 <0.01%
171   Trinidad and Tobago 5,130 <0.01%
172   Cape Verde 4,033 <0.01%
173 ઢાંચો:Country data French Polynesia French Polynesia 4,000 <0.01% French overseas collectivity.
174   Samoa 2,831 <0.01%
175   Luxembourg 2,586 <0.01%
176   Comoros 2,235 <0.01% Listed figure includes Mayotte (373 km²). Mayotte is de facto an overseas collectivity of France and is not under the sovereignty of Comoros.
177   Mauritius 2,040 <0.01% Includes Agalega Islands, Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon), and Rodrigues.
178   Faroe Islands 1,393 <0.01% A self-governing territory of Denmark.
179   São Tomé and Príncipe 964 <0.01% Second smallest country in Africa.
180 ઢાંચો:Country data Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 948 <0.01% British Overseas Territory. Area includes protected waters.
181 ઢાંચો:Country data Netherlands Antilles Netherlands Antilles 800 <0.01% Self-governing part of the Kingdom of the Netherlands; includes Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, and Sint Maarten (Dutch part of the island of Saint Martin).
182   Dominica 751 <0.01% Largest island in the OECS
183   Tonga 747 <0.01%
184   Bahrain 741 <0.01%
185   Kiribati 726 <0.01% Includes three island groups - Gilbert Islands, Line Islands, Phoenix Islands.
186 ઢાંચો:Country data Micronesia Federated States of Micronesia 702 <0.01% Includes Pohnpei (Ponape), Chuuk (Truk) Islands, Yap Islands, and Kosrae (Kosaie).
187   Singapore 699 <0.01% UN figure is as of 2005. Official area in 2007 is 707.1 km². Second smallest country in Asia.[૭]
188 ઢાંચો:Country data Isle of Man Isle of Man 572 <0.01% British Crown dependency.
189   Guam 549 <0.01% Organized unincorporated territory of the USA.
190   Saint Lucia 539 <0.01%
191   Andorra 468 <0.01% Biggest country lacking an (international) airport.
192   Northern Mariana Islands 464 <0.01% Commonwealth in political union with the USA; includes 14 islands including Saipan, Rota, and Tinian.
193   Palau 459 <0.01%
194   Seychelles 455 <0.01% Smallest country in Africa.
195   Antigua and Barbuda 442 <0.01% Includes Redonda, 1.6 km².
196   Barbados 430 <0.01%
197   Saint Vincent and the Grenadines 389 <0.01%
198 ઢાંચો:Country data United States Virgin Islands United States Virgin Islands 347 <0.01% Unincorporated, organized territory of the USA.
199   Grenada 344 <0.01% Second smallest nation in North America.
200   Malta 316 <0.01% Made up of Comino, Gozo and Malta Island is the smallest country of the European Union.
201   Maldives 298 <0.01% Smallest country in Asia.
202 ઢાંચો:Country data Cayman Islands Cayman Islands 264 <0.01% British Overseas Territory.
203   Saint Kitts and Nevis 261 <0.01% Smallest nation in North America and in the Western Hemisphere.
204   Niue 260 <0.01% Self-governing nation in free association with New Zealand.
205   Saint Pierre and Miquelon 242 <0.01% French overseas collectivity; includes eight small islands in the Saint Pierre and the Miquelon groups.
206   Cook Islands 236 <0.01% Self-governing in free association with New Zealand.
207   American Samoa 199 <0.01% Unorganized, unincorporated territory of the USA; includes Rose Island and Swains Island.
208   Marshall Islands 181 <0.01% Includes the atolls of Bikini, Enewetak, Kwajalein, Majuro, Rongelap, and Utirik.
209 ઢાંચો:Country data Aruba Aruba 180 <0.01% Self-governing part of the Kingdom of the Netherlands.
210   Liechtenstein 160 <0.01% The smaller of only two doubly landlocked countries in the world. Smallest country in the world that borders more than one other country.
211 ઢાંચો:Country data British Virgin Islands British Virgin Islands 151 <0.01% British Overseas Territory; comprising 16 inhabited and more than 20 uninhabited islands; includes the island of Anegada.
212 ઢાંચો:Country data Wallis and Futuna Wallis and Futuna 142 <0.01% French overseas collectivity; includes Île Uvéa (Wallis Island), Île Futuna (Futuna Island), Île Alofi, and 20 islets.
213 ઢાંચો:Country data Saint Helena Saint Helena 122 <0.01% British Overseas Territory; excluding dependencies.
214 ઢાંચો:Country data Jersey Jersey 116 <0.01% British Crown dependency.
215 ઢાંચો:Country data Montserrat Montserrat 102 <0.01% British Overseas Territory.
216 ઢાંચો:Country data Tristan da Cunha Tristan da Cunha 98 <0.01% Dependency of St Helena (UK). Area refers to the main island only (the only inhabited island). Total area is 201 km².[૮]
217 ઢાંચો:Country data Anguilla Anguilla 91 <0.01% British Overseas Territory.
218   Ascension Island 88 <0.01% Dependency of the British Overseas Territory of Saint Helena.
219 ઢાંચો:Country data Guernsey Guernsey 78 <0.01% British Crown dependency; includes Alderney, Guernsey, Herm, Sark, and some other smaller islands.
220   San Marino 61 <0.01%
221   Bermuda 54 <0.01% British Overseas Territory.
222   Saint Martin 53[૯] <0.01% French overseas collectivity
223 ઢાંચો:Country data Norfolk Island Norfolk Island 36 <0.01% Self-governing area of Australia.
224   Tuvalu 26 <0.01% Smallest independent Commonwealth state, smallest country in the world that consists of two or more loose parts and second smallest country in Oceania.
225   Nauru 21 <0.01% Smallest republic in the world, smallest country outside Europe, smallest country with an (international) airport in the world, only country in Oceania that consists of only one island, smallest island nation in the world, and third smallest country in the world.
225   Saint Barthélemy 21[૧૦] <0.01% French overseas collectivity
227 ઢાંચો:Country data Tokelau Tokelau 12 <0.01% Territory of New Zealand.
228   Gibraltar 6 <0.01% British Overseas Territory claimed by Spain. Smallest country or territory with an (international) airport in the world.
229 ઢાંચો:Country data Pitcairn Islands Pitcairn Islands 5 <0.01% British Overseas Territory and smallest dependent territory of the world.
230   Monaco 1.95[૧૧] <0.01% Smallest UN member state, second smallest country of the world and in Europe. Smallest country in the world that borders both sea and another country. Most densely populated sovereign country.
231   Vatican City 0.44 <0.01% Smallest country in the world. Home of the Pope and the governing body of the Roman Catholic Church.
a Source, unless otherwise specified:
(pdf) Demographic Yearbook—Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density, United Nations Statistics Division, 2006, http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2006/Table03.pdf, retrieved 2008-08-13 

Referencesફેરફાર કરો

 1. Statistics Sweden
 2. Office of National Statistics - Official Yearbook (2002) (Table 1.1)
 3. "Korea's total land area exceeds 100,000 square kilometers". korea.net, citing Ministry of Land Transport and Maritime Affairs. September 2, 2008. Retrieved 2008-09-22. Check date values in: |accessdate=, |date= (મદદ)
  ^ "행정구역(구시군)별 국토적". Korea Statistical Information Service. Retrieved 2006-03-27. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 4. "Kosovo". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 20 March 2008. Retrieved 2008-04-12. Check date values in: |accessdate=, |date= (મદદ)
 5. "Serbia". The World Factbook. Central Intelligence Agency. 20 March 2008. Retrieved 2008-04-12. Check date values in: |accessdate=, |date= (મદદ)
 6. "Area, cultivated land area and forest land area" (pdf). National Statistics - Republic of China (Taiwan). Retrieved 2007-09-27. Check date values in: |accessdate= (મદદ)
 7. "Key Annual Indicators". Statistics Singapore. 2007. Retrieved 2008-05-31. Check date values in: |accessdate=, |year= (મદદ).
 8. xist.org - Saint Helena
 9. Insee - Zoom sur un territoire - chiffres clés - Unité Urbaine - Saint-Martin, accessed 2 December 2008 ઢાંચો:Fr
 10. Insee - Zoom sur un territoire - chiffres clés - Unité Urbaine - Saint-Barthélemy, accessed 2 December 2008 ઢાંચો:Fr
 11. Monaco government

See alsoફેરફાર કરો

ઢાંચો:Lists of countries